Pin It

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Στον ΑΟ ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ έ­χου­με α­να­λά­βει την υ­πο­χρέω­ση να προ­στα­τεύου­με τα προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να των πε­λα­τών μας και να α­να­πτύσ­σου­με α­σφα­λείς δια­δι­κτυα­κές υ­πη­ρε­σίες. Η ε­πί­σκε­ψή σας στο site μας εί­ναι ε­λεύ­θε­ρη ε­κτός συ­γκε­κρι­μέ­νων ση­μείων ε­λεγ­χό­με­νης πρό­σβα­σης για τα ο­ποία α­παι­τεί­ται κω­δι­κός και password. Ωστό­σο, για τη δο­κι­μα­στι­κή χρή­ση ο­ρι­σμέ­νων υ­πη­ρε­σιών μας και για την ε­νερ­γο­ποίη­ση της συν­δρο­μής σε αυ­τές α­παι­τεί­ται η κα­τα­γρα­φή των προ­σω­πι­κών σας στοι­χείων. Το πα­ρα­κά­τω κεί­με­νο ε­ξη­γεί τη δια­δι­κα­σία συλ­λο­γής των στοι­χείων αυ­τών και α­να­φέ­ρε­ται στη χρή­ση των στοι­χείων αυ­τών. Πα­ρα­κα­λού­με να δια­βά­σε­τε προ­σε­κτι­κά ό­λο το κεί­με­νο.


Συλ­λο­γή προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων

Ο ΑΟ ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ θα σας ζη­τή­σει να συ­μπλη­ρώ­σε­τε τις πλη­ρο­φο­ρίες που α­φο­ρούν στα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να ή τις πλη­ρο­φο­ρίες που α­παι­τού­νται για να έρ­θου­με σε ε­πα­φή μα­ζί σας ό­ταν πρό­κει­ται να α­πο­κτή­σε­τε πρό­σβα­ση σε κά­ποια υ­πη­ρε­σία, να γί­νε­ται μέ­λος στο forum, να γί­νε­ται μέ­λος στο help desk μας ή να σας α­πο­στεί­λου­με κά­ποιο υ­λι­κό. Οι υ­πο­χρεω­τι­κές πλη­ρο­φο­ρίες προ­σω­πι­κού πε­ριε­χο­μέ­νου πε­ριο­ρί­ζο­νται στα στοι­χεία ε­πι­κοι­νω­νίας, ε­νώ τυ­χόν πρό­σθε­τες πλη­ρο­φο­ρίες συλ­λέ­γο­νται μό­νο με στό­χο την κα­λύ­τε­ρη ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σή σας.

Σε πε­ρί­πτω­ση που ο­ποιο­δή­πο­τε α­πό τα στοι­χεία ε­πι­κοι­νω­νίας σας αλ­λά­ξει, πα­ρα­κα­λού­με να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε α­πευ­θείας μα­ζί μας στο 669-7 700-7836, ώ­στε να έ­χου­με πά­ντα τα τρέ­χο­ντα στοι­χεία ε­πι­κοι­νω­νίας μα­ζί σας.


 Χρή­ση των προ­σω­πι­κών σας στοι­χείων

Χρη­σι­μο­ποιού­με τα προ­σω­πι­κά σας στοι­χεία για τους ε­ξής κύ­ριους λό­γους:

  • Για την πα­ρο­χή κω­δι­κού λο­γα­ρια­σμού και password για τη δω­ρεάν δο­κι­μα­στι­κή χρή­ση ο­ρι­σμέ­νων υ­πη­ρε­σιών.
  • Για να α­πο­κτή­σε­τε πρό­σβα­ση σε υ­πη­ρε­σίες ό­πως forum, help desk, κλπ.
  • Για να α­πο­κτή­σε­τε πρό­σβα­ση σε δια­βαθ­μι­σμέ­νες πλη­ρο­φο­ρίες α­νά­λο­γα με την ι­διό­τη­τά σας.
  • Για να σας ε­νη­με­ρώ­νου­με για νέα προϊόντα, ει­δι­κές προ­σφο­ρές, νέες δυ­να­τό­τη­τες και άλ­λες νέες υ­πη­ρε­σίες α­πό τον ΑΟ ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ

Ο ΑΟ ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ θα πα­ρα­χω­ρή­σει προ­σω­πι­κά στοι­χεία των πε­λα­τών της, χω­ρίς προ­η­γού­με­νη ε­νη­μέ­ρω­σή τους, μό­νο εάν αυ­τό α­παι­τη­θεί α­πό το νό­μο ή κα­λή τη πί­στη (α) προ­κει­μέ­νου να συμ­μορ­φω­θεί σε α­ντί­στοι­χα δια­τάγ­μα­τα ή νο­μι­κές δια­δι­κα­σίες (β) να προ­στα­τεύ­σει τα ε­μπο­ρι­κά της συμ­φέ­ρο­ντα και τα πνευ­μα­τι­κά της δι­καιώ­μα­τα που α­φο­ρούν στις υ­πη­ρε­σίες της και το site και (γ) να δρά­σει σε έ­κτα­κτες πε­ρι­πτώ­σεις προ­κει­μέ­νου να προ­στα­τεύ­σει την προ­σω­πι­κή α­σφά­λεια των χει­ρι­στών των υ­πη­ρε­σιών της, των χει­ρι­στών του site ή του κοι­νού.


Πο­λι­τι­κή χρή­σης Cookies

Το site του ΑΟ ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ δεν χρη­σι­μο­ποιεί cookies. Τα cookies εί­ναι μι­κρά αρ­χεία κει­μέ­νου που το­πο­θε­τού­νται στον η­λεκ­τρο­νι­κό υ­πο­λο­γι­στή των ε­πι­σκε­πτών ε­νός site και εί­ναι μια τυ­πο­ποιη­μέ­νη μέ­θο­δος κα­τα­γρα­φής των προ­τι­μή­σεων των ε­πι­σκε­πτών. Μπο­ρεί­τε να ε­νη­με­ρω­θεί­τε α­να­λυ­τι­κά για τα cookies στο http://www.allaboutcookies.org.


Έλεγ­χος των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων

Όταν κά­νε­τε εγ­γρα­φή ως συν­δρο­μη­τής μίας υ­πη­ρε­σίας ή με ο­ποιο­δή­πο­τε άλ­λο τρό­πο μας δί­νε­τε προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να, ο ΑΟ ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ δεν θα κοι­νο­ποιεί τα δε­δο­μέ­να αυ­τά σε ο­ποιον­δή­πο­τε τρί­το χω­ρίς την ά­δειά σας, ε­κτός α­πό τις ε­ξαι­ρέ­σεις που α­να­φέ­ρο­νται πα­ρα­πά­νω. Τα δε­δο­μέ­να σας θα χρη­σι­μο­ποιού­νται για τους λό­γους που έ­χουν ή­δη α­να­φερ­θεί.


Ο ΑΟ ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ δια­τη­ρεί το δι­καίω­μα να α­πο­στέλ­λει πε­ριο­δι­κά emails ε­νη­με­ρώ­νο­ντας σας για τε­χνι­κά ή άλ­λα θέ­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με τις πα­ρε­χό­με­νες υ­πη­ρε­σίες ή τις υ­πη­ρε­σίες στις ο­ποίες έ­χε­τε κά­νει συν­δρο­μή. Εσείς έ­χε­τε την ε­πι­λο­γή να μην εί­στε α­πο­δέ­κτης αυ­τών των emails.


Αλλα­γές στο κεί­με­νο προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων

Ο ΑΟ ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ δια­τη­ρεί το δι­καίω­μα να τρο­πο­ποιεί το κεί­με­νο αυ­τό. Στην πε­ρί­πτω­ση αυ­τή θα α­να­νεώ­νε­ται και η η­με­ρο­μη­νία τε­λευ­ταίας α­να­νέω­σης που βρί­σκε­ται στο τέ­λος του κει­μέ­νου αυ­τού. Όταν πρό­κει­ται για ου­σια­στι­κές αλ­λα­γές του κει­μέ­νου, θα σας ε­νη­με­ρώ­νου­με μέ­σω εμ­φα­νούς α­να­κοί­νω­σης στο site μας.


Ο ι­στό­το­πος δε­σμεύε­ται να δια­σφα­λί­σει την ι­διω­τι­κό­τη­τα των ε­πι­σκε­πτών του

Σε αυ­τούς τους ό­ρους χρή­σης - Πο­λι­τι­κή Απορ­ρή­του ε­ξη­γεί­ται ο τρό­πος δια­χεί­ρι­σης των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων των ε­πι­σκε­πτώ­ν/χρη­στών, σύμ­φω­να το ι­σχύον νο­μι­κό πλαί­σιο [(ΚΑ­ΝΟ­ΝΙ­ΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥ­ΡΩ­ΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙ­ΝΟ­ΒΟΥ­ΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜ­ΒΟΥ­ΛΙΟΥ για την προ­στα­σία των φυ­σι­κών προ­σώ­πων έ­να­ντι της ε­πε­ξερ­γα­σίας των δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα και για την ε­λεύ­θε­ρη κυ­κλο­φο­ρία των δε­δο­μέ­νων αυ­τών και την κα­τάρ­γη­ση της ο­δη­γίας 95/46/ΕΚ (Γε­νι­κός Κα­νο­νι­σμός για την Προ­στα­σία Δε­δο­μέ­νων) και των τυ­χόν ε­φαρ­μο­στι­κών νό­μων αυ­τού].


Προ­στα­σία Ανη­λί­κω­ν

Επι­σκέ­πτες/χρή­στες του ι­στό­το­που που εί­ναι α­νή­λι­κοι δεν ε­πι­τρέ­πε­ται να έ­χουν πρό­σβα­ση στις υ­πη­ρε­σίες του ι­στό­το­που που μπο­ρεί να θεω­ρού­νται α­κα­τάλ­λη­λες για α­νη­λί­κους και οι ο­ποίες δεν εί­ναι δυ­να­τό να ε­λεγχ­θούν α­πό τον ι­στό­το­πο. Σε κά­θε ε­νό­τη­τα ή υ­πη­ρε­σία που μπο­ρεί να πε­ριέ­χει υ­λι­κό α­κα­τάλ­λη­λο / προ­σβλη­τι­κό / α­νή­θι­κο υ­πάρ­χει προ­ει­δο­ποίη­ση προς τους ε­πι­σκέ­πτες/χρή­στες. Εάν πα­ρό­λα αυ­τά α­νή­λι­κοι χρή­στες αυ­το­βού­λως ε­πι­σκε­φτούν σε­λί­δες με υ­λι­κό α­κα­τάλ­λη­λο / προ­σβλη­τι­κό / α­νή­θι­κο και το ο­ποίο δεν εί­ναι δυ­να­τό να ε­λέγ­χε­ται συ­νε­χώς, ο ι­στό­το­πος δε φέ­ρει ευ­θύ­νη.


Διάρ­κεια

Ο χρή­στης κα­τα­νο­εί και α­πο­δέ­χε­ται ό­τι ο ι­στό­το­πος δια­τη­ρεί το α­πο­κλει­στι­κό δι­καίω­μα να δια­κό­ψει τη χρή­ση του/των κω­δι­κών πρό­σβα­σης στις υ­πη­ρε­σίες του ή/και να δια­κό­ψει τη διά­θε­ση του πε­ριε­χο­μέ­νου του στους χρή­στες/μέ­λη, ι­δίως δε, ό­ταν πι­στεύει ό­τι έ­χουν πα­ρα­βιά­σει το γράμ­μα και το πνεύ­μα των πα­ρό­ντων ό­ρων χρή­σης, κα­θώς και τις ί­διες τις υ­πη­ρε­σίες.


Πε­ριο­ρι­σμός Ευ­θύ­νης

Δε­δο­μέ­νης της φύ­σης και του ό­γκου του δια­δι­κτύου, υ­πό ο­ποιεσ­δή­πο­τε συν­θή­κες, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και της πε­ρί­πτω­σης α­μέ­λειας, ο ι­στό­το­πος δεν ευ­θύ­νε­ται για ο­ποιασ­δή­πο­τε μορ­φής ζη­μία υ­πο­στεί ο ε­πι­σκέ­πτης/χρή­στης των σε­λί­δων, υ­πη­ρε­σιών, ε­πι­λο­γών και πε­ριε­χο­μέ­νων του στις ο­ποίες προ­βαί­νει με δι­κή του πρω­το­βου­λία. Τα πε­ριε­χό­με­νά του πα­ρέ­χο­νται «ό­πως α­κρι­βώς εί­ναι» χω­ρίς κα­μία εγ­γύη­ση εκ­πε­φρα­σμέ­νη ή και συ­νε­πα­γό­με­νη με ο­ποιο­δή­πο­τε τρό­πο. Στο μέ­γι­στο βαθ­μό και σύμ­φω­να με το νό­μο, ο ι­στό­το­πος αρ­νεί­ται ό­λες τις εγ­γυή­σεις εκ­πε­φρα­σμέ­νες ή και συ­νε­πα­γό­με­νες, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων, ό­χι ό­μως πε­ριο­ρι­ζό­με­νων σε αυ­τό, αυ­τών, οι ο­ποίες συ­νε­πά­γο­νται την ε­μπο­ρευ­σι­μό­τη­τα και την κα­ταλ­λη­λό­τη­τα για έ­να συ­γκε­κρι­μέ­νο σκο­πό.

Ο ι­στό­το­πος δεν εγ­γυά­ται ό­τι οι σε­λί­δες, οι υ­πη­ρε­σίες, οι ε­πι­λο­γές και τα πε­ριε­χό­με­να θα πα­ρέ­χο­νται χω­ρίς δια­κο­πή, χω­ρίς σφάλ­μα­τα και ό­τι τα λά­θη θα διορ­θώ­νο­νται. Επί­σης, δεν εγ­γυά­ται ό­τι το ί­διο ή ο­ποιο­δή­πο­τε άλ­λο συγ­γε­νι­κό site ή οι ε­ξυ­πη­ρε­τη­τές (servers) μέ­σω των ο­ποίων αυ­τά τί­θε­νται στη διά­θε­σή των χρη­στώ­ν/με­λών, δεν πε­ριέ­χουν "ιούς" ή άλ­λα ε­πι­ζή­μια συ­στα­τι­κά. Ο ι­στό­το­πος δεν εγ­γυά­ται σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση την ορ­θό­τη­τα, την πλη­ρό­τη­τα ή και δια­θε­σι­μό­τη­τα των πε­ριε­χο­μέ­νων, σε­λί­δων, υ­πη­ρε­σιών, ε­πι­λο­γών ή τα α­πο­τε­λέ­σμα­τά τους. Το κό­στος των εν­δε­χό­με­νων διορ­θώ­σεων ή ε­ξυ­πη­ρε­τή­σεων, το α­να­λαμ­βά­νει ο ε­πι­σκέ­πτης/χρή­στης και σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση ο ι­στό­το­πος αυ­τός και η ε­ται­ρεία που τον δια­χει­ρί­ζε­ται ή τον εκ­με­ταλ­λεύε­ται ε­μπο­ρι­κά.


'Δε­σμοί' (Links) Προς άλ­λους δι­κτυα­κούς τό­πους (Sites)

Ο ι­στό­το­πος ή οι συν­δεό­με­νες ε­φαρ­μο­γές δια­θέ­τουν υ­περ­συν­δέ­σμους προς, και λε­πτο­μέ­ρειες που α­φο­ρούν, ι­στό­το­πους τρί­των ή σχε­τι­ζό­με­νες ε­φαρ­μο­γές. Ο ι­στό­το­πος δεν ε­λέγ­χει και δεν φέ­ρει κα­μία ευ­θύ­νη για τη δια­θε­σι­μό­τη­τα, το πε­ριε­χό­με­νο, την πο­λι­τι­κή προ­στα­σίας των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων και α­πορ­ρή­του, την ποιό­τη­τα και την πλη­ρό­τη­τα των υ­πη­ρε­σιών άλ­λων web sites και σε­λί­δων στα ο­ποία πα­ρα­πέ­μπει μέ­σω "δε­σμώ­ν", hyperlinks ή δια­φη­μι­στι­κών banners. Ο ι­στό­το­πος δεν πρέ­πει να θεω­ρη­θεί ό­τι εν­στερ­νί­ζε­ται ή α­πο­δέ­χε­ται το πε­ριε­χό­με­νο ή τις υ­πη­ρε­σίες των web sites και των σε­λί­δων στα ο­ποία πα­ρα­πέ­μπει ή ό­τι συν­δέε­ται με αυ­τά κα­τά ο­ποιον­δή­πο­τε άλ­λο τρό­πο.


Ευ­θύ­νη Χρή­στη

Οι χρή­στες /μέ­λη συ­μ­φω­νούν να μην κά­νουν χρή­ση των υ­πη­ρε­σιών του ι­στό­το­που και α­ποδέ­χο­νται την α­πο­κλει­στι­κή ευ­θύ­νη τους σχε­τι­κά με τα πα­ρα­κά­τω για :

1. Απο­στο­λή, δη­μο­σίευ­ση, με­τά­δο­ση με ο­ποιο­ν­δή­πο­τε τρό­πο ή email ο­ποιου­δή­πο­τε πε­ριεχο­μέ­νου που εί­ναι πα­ρά­νο­μο, βλα­βε­ρό, συ­κο­φα­ντι­κό, α­πει­λη­τι­κό, χυ­δαίο, ά­σε­μνο προ­σβλητι­κό, ε­νο­χλη­τι­κό ρα­τσι­στι­κό, πα­ρα­βιά­ζει την προ­σω­πι­κό­τη­τα και τα προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να ά­λ­λων, ε­κ­φρά­ζει ε­μπά­θεια και κά­θε εί­δους δια­κρί­σεις.

2. Πρό­κλη­ση βλά­βης σε α­νη­λί­κους με ο­ποιο­δή­πο­τε τρό­πο.

3. Ψευ­δή δή­λω­ση για την ταυ­τό­τη­τα του χρή­στης/μέ­λους ή πα­ρα­πλα­νη­τι­κή δή­λω­ση.

4. Πα­ρα­χά­ρα­ξη ή α­λ­λοίω­ση των α­να­γνω­ρι­στι­κών των χρη­στώ­ν/με­λών.

5. Απο­στο­λή, α­νά­ρ­τη­ση, α­πο­στο­λή με e-mail ή με­τά­δο­ση με ά­λ­λους τρό­πους ο­ποιου­δή­πο­τε πε­ριε­χο­μέ­νου που πε­ριέ­χει κα­κό­βου­λο λο­γι­σμι­κό, α­ρ­χεία – προ­γρά­μ­μα­τα που δια­κό­πτουν, προ­κα­λούν βλά­βη, κα­τα­στρέ­φουν τον ε­ξο­πλι­σμό της λει­του­ρ­γίας ο­ποιου­δή­πο­τε λο­γι­σμι­κού ή υ­λι­κού υ­πο­λο­γι­στών ή πα­ρα­βιά­ζει ευ­ρε­σι­τε­χνία, πνευ­μα­τι­κά δι­καιώ­μα­τα , σή­μα­τα ή ά­λ­λα δι­καιώ­μα­τα και τρί­των.

6. Ανά­ρ­τη­ση, δη­μο­σίευ­ση, α­πο­στο­λή με­τα­φο­ρά ή χρή­ση ά­λ­λης με­θό­δου για την ε­γκα­τά­στα-σης α­πό ά­το­μο που δεν νο­μι­μο­ποιεί­ται να δια­θέ­σει το συ­γκε­κρι­μέ­νο πε­ριε­χό­με­νο.

7 . Πα­ρα­βία­ση, με ή χω­ρίς πρό­θε­ση ο­ποια­σ­δή­πο­τε ε­θνι­κής, Ευ­ρω­παϊκής ή διε­θνούς νο­μο­θεσίας.

8. Πα­ρε­νό­χλη­ση με ο­ποιο­ν­δή­πο­τε τρό­πο της ι­διω­τι­κή ζωής και των δι­καιω­μά­των τρί­των (π.χ. συ­λ­λο­γή ή και α­πο­θή­κευ­ση προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων ά­λ­λων χρη­στών /με­λών). Ο ι­στότο­πος δια­τη­ρεί το δι­καίω­μα να δια­γρά­φει χω­ρίς ει­δο­ποίη­ση ο­ποιο­δή­πο­τε πε­ριε­χό­με­νο παρα­βιά­ζει τους πα­ρό­ντες ό­ρους χρή­σης.


 

#WeAreIason