Pin It

Σε αυ­τήν την Πο­λι­τι­κή Cookie, η Ακα­δη­μία Πο­δο­σφαί­ρου ΙΑΣΩΝ ΙΛΙΟΥ ως επε­ξερ­γα­στής δε­δο­μέ­νων πα­ρέ­χει πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τη χρή­ση cookies στις ιστο­σε­λί­δες της και τη συλ­λο­γή, επε­ξερ­γα­σία και χρή­ση προ­σω­πι­κών πλη­ρο­φο­ριών από εμάς και τους πα­ρό­χους υπη­ρε­σιών μας, για σκο­πούς ανά­λυ­σης και εμπο­ρί­ας δε­δο­μέ­νων που μπο­ρεί να προ­κύ­ψουν από τη χρή­ση τέ­τοιων cookies.


Ορι­σμός
Ένα cookie εί­ναι ένα ανα­γνω­ρι­στι­κό, το οποίο εί­ναι απο­θη­κευ­μέ­νο στη συ­σκευή σας από το πρό­γραμ­μα πε­ρι­ή­γη­σής σας, αν το πρό­γραμ­μα πε­ρι­ή­γη­σης έχει ρυθ­μι­στεί να το κά­νει. Τα πε­ρισ­σό­τε­ρα προ­γράμ­μα­τα πε­ρι­ή­γη­σης μπο­ρούν να ρυθ­μι­στούν ώστε να απορ­ρί­πτουν cookies ή να σας ενη­με­ρώ­νουν όταν απο­θη­κεύ­ε­ται ένα cookie.


Γε­νι­κή Χρή­ση Προ­σω­πι­κών Δε­δο­μέ­νων σε σχέ­ση με τα COOKIE

Προ­σω­πι­κά Δε­δο­μέ­να: Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τα cookies, συλ­λέ­γου­με, επε­ξερ­γα­ζό­μα­στε και χρη­σι­μο­ποιού­με τα προ­σω­πι­κά σας δε­δο­μέ­να σε ψευ­δω­νυ­μο­ποι­η­μέ­νη μορ­φή για δια­φη­μι­στι­κούς σκο­πούς και σκο­πούς έρευ­νας αγο­ράς και για να προ­σαρ­μό­ζου­με την ιστο­σε­λί­δα μας στα εν­δια­φέ­ρο­ντά σας (εκτός αν το έχε­τε από-επι­λέ­ξει), για την εμ­φά­νι­ση ή την απο­στο­λή - αν ισχύ­ει τη συ­γκα­τά­θε­σή σας – πλη­ρο­φο­ριών σχε­τι­κών με εμάς και για να σας ενη­με­ρώ­νου­με για τα προ­ϊ­ό­ντα και τις υπη­ρε­σί­ες που μπο­ρεί να σας εν­δια­φέ­ρουν. Βά­σει αυ­τής της τε­χνο­λο­γί­ας μπο­ρού­με να λά­βου­με ανα­φο­ρές από τους πα­ρό­χους υπη­ρε­σιών μας που πε­ρι­λαμ­βά­νουν ανα­φο­ρές σε προ­σω­πι­κά ή συ­γκε­ντρω­τι­κά δε­δο­μέ­να. Τα συ­γκε­ντρω­τι­κά δε­δο­μέ­να εν­δέ­χε­ται να πε­ρι­λαμ­βά­νουν δε­δο­μέ­να όπως γε­νι­κά δη­μο­γρα­φι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ή χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά χρή­σης που πε­ρι­γρά­φουν τους επι­σκέ­πτες των ιστό­το­πων μας.

 Πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με την προ­στα­σία δε­δο­μέ­νων και την απο­στο­λή των ενη­με­ρω­τι­κών δελ­τί­ων μας μπο­ρεί­τε να βρεί­τε στη Δή­λω­ση Προ­στα­σί­ας Προ­σω­πι­κών Δε­δο­μέ­νων.


Τύ­ποι των Cookies
Πα­ρα­κά­τω θα βρεί­τε γε­νι­κές πε­ρι­γρα­φές σχε­τι­κά με τους τύ­πους cookies που χρη­σι­μο­ποιού­νται στον ιστό­το­πό μας, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των στό­χων αυ­τών των cookies.

Απαι­τού­με­να Cookies (Required Cookies)

Πε­ρι­γρα­φή: Τα απαι­τού­με­να cookies επι­τρέ­πουν την πλο­ή­γη­ση και τη βα­σι­κή λει­τουρ­γι­κό­τη­τα των δι­κτυα­κών τό­πων, π.χ. πρό­σβα­ση στις προ­στα­τευό­με­νες πε­ριο­χές των ιστο­τό­πων.

Ρυθ­μί­σεις: Δε­δο­μέ­νου ότι αυ­τά τα cookies απαι­τού­νται για ορι­σμέ­νες λει­τουρ­γί­ες των δι­κτυα­κών τό­πων, δεν υπάρ­χει δια­θέ­σι­μη επι­λο­γή opt-out για τέ­τοια cookies. Αν ρυθ­μί­σε­τε τις πα­ρα­μέ­τρους του προ­γράμ­μα­τος πε­ρι­ή­γη­σής σας έτσι ώστε να απο­τρέ­πει την απο­θή­κευ­ση των απαι­τού­με­νων cookies, ορι­σμέ­να τμή­μα­τα του ιστό­το­που δεν θα λει­τουρ­γή­σουν σω­στά.

Λει­τουρ­γι­κά Cookies (Functional Cookies)

Πε­ρι­γρα­φή: Τα Λει­τουρ­γι­κά Cookies μας επι­τρέ­πουν να ανα­λύ­ου­με πώς χρη­σι­μο­ποιεί­τε την ιστο­σε­λί­δα μας και τις επι­λο­γές σας σε αυ­τήν (π.χ. όνο­μα, γλώσ­σα ή πε­ριο­χή σύν­δε­σης), ώστε να μπο­ρού­με να θυ­μό­μα­στε αυ­τές τις ρυθ­μί­σεις και να σας προ­σφέ­ρου­με μια πιο προ­σω­πι­κή εμπει­ρία στους ιστό­το­πούς μας. Αυ­τά τα cookies μπο­ρούν επί­σης να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για να θυ­μού­νται ρυθ­μί­σεις όπως μέ­γε­θος γραμ­μα­το­σει­ράς, στυλ γραμ­μα­το­σει­ράς και άλ­λες δια­μορ­φώ­σεις που έχε­τε επι­λέ­ξει στους ιστό­το­πους.

 Cookie στό­χευ­σης / δια­φή­μι­σης (Targeting/Advertising Cookies)

Πε­ρι­γρα­φή: Σε ορι­σμέ­νες πε­ρι­πτώ­σεις, χρη­σι­μο­ποιού­με πα­ρό­χους υπη­ρε­σιών τρί­των για την πα­ρα­κο­λού­θη­ση και την ανά­λυ­ση στα­τι­στι­κών πλη­ρο­φο­ριών σχε­τι­κά με τη χρή­ση και το πλαί­σιο του πε­ριε­χο­μέ­νου που χρη­σι­μο­ποιούν οι με­μο­νω­μέ­νοι χρή­στες των ιστό­το­πων μας. Αυ­τό μπο­ρεί να έχει ως απο­τέ­λε­σμα τα cookies να ορι­στούν από τους πα­ρό­χους υπη­ρε­σιών για να πα­ρα­κο­λου­θή­σουν την από­δο­ση της δια­φή­μι­σής μας. Αυ­τά τα cookies εν­δέ­χε­ται, για πα­ρά­δειγ­μα, να απο­θη­κεύ­ουν πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με τα προ­γράμ­μα­τα πε­ρι­ή­γη­σης που έχουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για την επί­σκε­ψη των ιστο­τό­πων μας. Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που πα­ρέ­χο­νται σε τρί­τους πα­ρό­χους από εμάς δεν πε­ρι­λαμ­βά­νουν προ­σω­πι­κά στοι­χεία, αλ­λά οι πλη­ρο­φο­ρί­ες που συλ­λέ­γο­νται εν­δέ­χε­ται να συν­δέ­ο­νται με άλ­λες προ­σω­πι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες που συ­γκε­ντρώ­νο­νται αλ­λού.
Εξάλ­λου, έχου­με συμ­βά­σεις με δια­φη­μι­στι­κά δί­κτυα. Αυ­τά τα δί­κτυα δια­φη­μί­σε­ων πα­ρα­κο­λου­θούν τις δρα­στη­ριό­τη­τές σας στο δια­δί­κτυο και την πλο­ή­γη­ση σε βά­θος χρό­νου και σε πολ­λούς ιστό­το­πους ή άλ­λες ηλε­κτρο­νι­κές υπη­ρε­σί­ες, θέ­το­ντας cookies. Αυ­τό μπο­ρεί να έχει ως απο­τέ­λε­σμα την πα­ρα­κο­λού­θη­ση πλη­ρο­φο­ριών σχε­τι­κά με εσάς σε πολ­λα­πλές συ­σκευ­ές πε­ρι­ή­γη­σης, όπως τον υπο­λο­γι­στή ή τον φο­ρη­τό σας υπο­λο­γι­στή, το smartphone ή το tablet σας. Τα τρί­τα μέ­ρη χρη­σι­μο­ποιούν αυ­τές τις πλη­ρο­φο­ρί­ες για να στο­χεύ­σουν τη δια­φή­μι­ση προ­ϊ­ό­ντων και υπη­ρε­σιών βά­σει των προ­σω­πι­κών σας συμ­φε­ρό­ντων. Αυ­τό μπο­ρεί να έχει ως απο­τέ­λε­σμα η δια­φή­μι­ση να εμ­φα­νί­ζε­ται σε οποια­δή­πο­τε από τις συ­σκευ­ές πε­ρι­ή­γη­σης. Τα cookie δια­φή­μι­σης με τις συ­να­φείς υπη­ρε­σί­ες μας βοη­θούν να ανα­λύ­ου­με και να πα­ρα­κο­λου­θού­με την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των δρα­στη­ριο­τή­των μάρ­κε­τινγκ.


Χρη­σι­μο­ποι­η­μέ­να cookies και Απο­κλει­σμός – OptOut
Πα­ρα­κά­τω θα βρεί­τε πε­ρι­γρα­φές σχε­τι­κά με τα cookies που χρη­σι­μο­ποιού­νται στους ιστό­το­πούς μας και πώς μπο­ρεί­τε να εξαι­ρε­θεί­τε από την απο­θή­κευ­ση αυ­τών των cookies στις συ­σκευ­ές πε­ρι­ή­γη­σης.


Google Analytics

Πε­ρι­γρα­φή: Οι ιστό­το­ποί μας χρη­σι­μο­ποιούν το Google Analytics, μια υπη­ρε­σία ανά­λυ­σης ιστού της Google, Inc. ("Google"). Το Google Analytics συλ­λέ­γει δε­δο­μέ­να σχε­τι­κά με τη χρή­ση του ιστό­το­που χρη­σι­μο­ποιώ­ντας cookies. Τα δε­δο­μέ­να που συλ­λέ­γο­νται με τη χρή­ση των cookies, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της διεύ­θυν­σης IP, απο­θη­κεύ­ο­νται και υπο­βάλ­λο­νται σε επε­ξερ­γα­σία σε δια­κο­μι­στή Google στις Η.Π.Α. Αυ­τός ο ιστό­το­πος χρη­σι­μο­ποιεί τη ρύθ­μι­ση "anonymizeIp" για να κα­τα­στή­σει τη διεύ­θυν­ση IP ανώ­νυ­μη, έτσι ώστε μό­νο οι συ­ντο­μεύ­σεις διευ­θύν­σε­ων IP να απο­θη­κεύ­ο­νται και να ανα­λύ­ο­νται από την Google. Η Google θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει αυ­τές τις πλη­ρο­φο­ρί­ες για την αξιο­λό­γη­ση της δι­κή σας χρή­σης των ιστό­το­πων μας, τη σύ­ντα­ξη ανα­φο­ρών σχε­τι­κά με τις δρα­στη­ριό­τη­τές σας και την πα­ρο­χή άλ­λων υπη­ρε­σιών σχε­τι­κά με τις δρα­στη­ριό­τη­τές σας και τη χρή­ση του Δια­δι­κτύ­ου. Η Google μπο­ρεί επί­σης να με­τα­βι­βά­σει αυ­τές τις πλη­ρο­φο­ρί­ες σε τρί­τους, όπου απαι­τεί­ται από το νό­μο, ή όταν τα τρί­τα μέ­ρη επε­ξερ­γά­ζο­νται τις πλη­ρο­φο­ρί­ες εκ μέ­ρους της Google. Η Google δεν θα συ­σχε­τί­σει τη διεύ­θυν­ση IP με άλ­λα δε­δο­μέ­να που δια­τη­ρεί η Google. Πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με το Google Analytics μπο­ρεί­τε να βρεί­τε στις σε­λί­δες τους σχε­τι­κά με τους Όρους Πα­ρο­χής Υπη­ρε­σιών και την Πο­λι­τι­κή Απορ­ρή­του της Google.

Απο­κλει­σμός – OptOut:

Μπο­ρεί­τε να απο­φύ­γε­τε τη συλ­λο­γή δε­δο­μέ­νων σχε­τι­κά με τη χρή­ση του ιστού σας από το Google Analytics (cookies και διευ­θύν­σεις IP) εγκα­θι­στώ­ντας την προ­σθή­κη του προ­γράμ­μα­τος πε­ρι­ή­γη­σης "Google AnalyticsOpt -OutBrowser-Add-On". Εκτός αυ­τού, μπο­ρεί­τε επί­σης να εξαι­ρε­θεί­τε από τη συλ­λο­γή δε­δο­μέ­νων από το Google Analytics κά­νο­ντας κλικ στον ακό­λου­θο σύν­δε­σμο και με αυ­τόν τον τρό­πο να εγκα­τα­στή­σε­τε ένα ει­δι­κό cookie για να δη­λώ­σε­τε την έν­στα­σή σας για μελ­λο­ντι­κές επι­σκέ­ψεις στον ιστό­το­πο.

Ση­μεί­ω­ση: Εάν κα­ταρ­γή­σε­τε τέ­τοια cookies ή όλα τα απο­θη­κευ­μέ­να cookies σας, ο ιστό­το­πός μας θα χά­σει επί­σης τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που έχε­τε από-επι­λέ­ξει.


 Τύ­πος cookie: Cookie στό­χευ­σης / δια­φή­μι­σης

Δια­φή­μι­ση βά­σει Εν­δια­φέ­ρο­ντος στο LinkedIn (LinkedIn interest-based advertising)

Πε­ρι­γρα­φή:  Οι ιστό­το­ποί μας χρη­σι­μο­ποιούν το LinkedInInsightTag - έναν ελα­φρύ κώ­δι­κα JavaScript που επι­τρέ­πει τη συλ­λο­γή με­τα­δε­δο­μέ­νων, όπως πλη­ρο­φο­ρί­ες διεύ­θυν­σης IP, χρο­νι­κή σή­μαν­ση και συμ­βά­ντα (π.χ. προ­βο­λές σε­λί­δων). Όλα τα δε­δο­μέ­να εί­ναι κρυ­πτο­γρα­φη­μέ­να. Το cookie του συν­δέ­σμου LinkedIn απο­θη­κεύ­ε­ται στο πρό­γραμ­μα πε­ρι­ή­γη­σης ενός χρή­στη, μέ­χρις ότου ένας χρή­στης δια­γρά­ψει το cookie ή το cookie λή­ξει (υπάρ­χει μια κυ­λιό­με­νη εξά­μη­νη λή­ξη από την τε­λευ­ταία φο­ρά που το πρό­γραμ­μα πε­ρι­ή­γη­σης του χρή­στη φόρ­τω­σε το InsightTag). Οι χρή­στες έχουν πλή­ρη έλεγ­χο για να απο­κλεί­σουν ή να δια­γρά­ψουν τα cookies. Χρη­σι­μο­ποιού­με τα δε­δο­μέ­να που συλ­λέ­χθη­καν από αυ­τήν την ετι­κέ­τα για την προ­βο­λή δια­φη­μί­σε­ων βά­σει εν­δια­φέ­ρο­ντος για χρή­στες που έχουν συν­δε­θεί στο λο­γα­ρια­σμό τους στο LinkedIn. Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με το σκο­πό και την εμ­βέ­λεια της συλ­λο­γής δε­δο­μέ­νων και την πε­ραι­τέ­ρω επε­ξερ­γα­σία και χρή­ση των δε­δο­μέ­νων από τη LinkedIn και τις επι­λο­γές σας για την προ­στα­σία του απορ­ρή­του σας, ανα­τρέξ­τε στην Πο­λι­τι­κή απορ­ρή­του του LinkedIn στη διεύ­θυν­ση


Απο­κλει­σμός – OptOutΓια να εξαι­ρε­θεί­τε από τη δια­φή­μι­ση βά­σει εν­δια­φέ­ρο­ντος στο LinkedIn και να δια­χει­ρι­στεί­τε τις προ­τι­μή­σεις δια­φη­μί­σε­ων, επι­σκε­φθεί­τε τη διεύ­θυν­ση https://​www.​linkedin.​com/​help/​linkedin/​answer/​62931/​manage-advertising-preferences?​lang=el


Τύ­πος cookie:  Cookie στό­χευ­σης / δια­φή­μι­σης

Δια­φή­μι­ση βά­σει Εν­δια­φέ­ρο­ντο­ςστο Twitter (Twitter interest-based advertising)

Πε­ρι­γρα­φή:  Οι ιστό­το­ποί μας χρη­σι­μο­ποιούν την υπη­ρε­σία RetargetingTwitter για να δια­φη­μί­ζουν στο Twitter σε προη­γού­με­νους επι­σκέ­πτες τους ιστο­τό­πους μας. Η επα­νά­λη­ψη στό­χευ­σης στο Twitter εί­ναι μια υπη­ρε­σία στό­χευ­σης επα­να­προ­σα­να­το­λι­σμού και συ­μπε­ρι­φο­ράς που πα­ρέ­χε­ται από το Twitter. Η επα­νά­λη­ψη στό­χευ­σης στο Twitter εμ­φα­νί­ζει σχε­τι­κές δια­φη­μί­σεις σε εσάς με βά­ση τις σε­λί­δες της ιστο­σε­λί­δας της εται­ρεί­ας που έχε­τε δει το­πο­θε­τώ­ντας ένα cookie στον υπο­λο­γι­στή σας. Αυ­τό το cookie δεν σας ανα­γνω­ρί­ζει ού­τε μας δί­νει πρό­σβα­ση στον υπο­λο­γι­στή σας. Το cookie μας επι­τρέ­πει να σας δεί­ξου­με σχε­τι­κές δια­φη­μί­σεις σε ολό­κλη­ρο το δί­κτυο Twitter, με βά­ση την προη­γού­με­νη πε­ρι­ή­γη­σή σας στις ιστο­σε­λί­δες της εται­ρεί­ας μας. Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με το σκο­πό και την εμ­βέ­λεια της συλ­λο­γής δε­δο­μέ­νων και την πε­ραι­τέ­ρω επε­ξερ­γα­σία και χρή­ση δε­δο­μέ­νων από το Twitter και τις επι­λο­γές σας για την προ­στα­σία του απορ­ρή­του σας, ανα­τρέξ­τε στην πο­λι­τι­κή απορ­ρή­του του Twitter .

Απο­κλει­σμός – OptOut:  Για να εξαι­ρε­θεί­τε από τη δια­φή­μι­ση βά­σει εν­δια­φέ­ρο­ντος στο Twitter και να δια­χει­ρι­στεί­τε τις προ­τι­μή­σεις δια­φή­μι­σης, επι­σκε­φτεί­τε τη διεύ­θυν­ση https://​help.​twitter.​com/​el/​safety-and-security/​privacy-controls-for-tailored-ads


Τύ­πος cookie:  Cookie στό­χευ­σης / δια­φή­μι­σης

Δια­φή­μι­ση βά­σει Εν­δια­φέ­ρο­ντος στο Facebook (Facebook interest-based advertising)

Πε­ρι­γρα­φή: Οι ιστό­το­ποί μας χρη­σι­μο­ποιούν το προ­σαρ­μο­σμέ­νο κοι­νό του Facebook. Επο­μέ­νως, τα λε­γό­με­να Facebook-pixels εν­σω­μα­τώ­νο­νται στους ιστο­τό­πους μας, τα οποία μπο­ρούν να θε­ω­ρη­θούν ως κώ­δι­κες JavaScript. Αυ­τοί οι κώ­δι­κες δη­μιουρ­γούν ένα άθροι­σμα ελέγ­χου (τι­μή κα­τα­κερ­μα­τι­σμού) των δε­δο­μέ­νων χρή­σης σας, το οποίο με­τα­δί­δε­ται στο Facebook, π.χ. πλη­ρο­φο­ρί­ες προ­γράμ­μα­τος πε­ρι­ή­γη­σης. Εάν ισχύ­ει, το Facebook cookie θα πα­ρα­χθεί και το ανα­γνω­ρι­στι­κό σας στο Facebook θα υπο­βλη­θεί. Εάν δια­θέ­τε­τε προ­φίλ στο Facebook και εί­στε συν­δε­δε­μέ­νοι, μπο­ρεί να εμ­φα­νι­στεί συ­γκε­κρι­μέ­νη εξα­το­μι­κευ­μέ­νη δια­φή­μι­ση για τα προ­ϊ­ό­ντα και τις υπη­ρε­σί­ες της Ακα­δη­μία Πο­δο­σφαί­ρου Κε­ραυ­νός Πε­τρού­πο­λης. με βά­ση τα δε­δο­μέ­να που με­τα­δί­δο­νται από τα Facebppl Pixels. Τα δε­δο­μέ­να από χρή­στες χω­ρίς προ­φίλ στο Facebook θα απορ­ρι­φθούν αχρη­σι­μο­ποί­η­τα από το Facebook. Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κά με το σκο­πό και την εμ­βέ­λεια της συλ­λο­γής δε­δο­μέ­νων και την πε­ραι­τέ­ρω επε­ξερ­γα­σία και χρή­ση των δε­δο­μέ­νων από το Facebook και τις ρυθ­μί­σεις σας για την προ­στα­σία του απορ­ρή­του σας, ανα­τρέξ­τε στην πο­λι­τι­κή δε­δο­μέ­νων του Facebook.

Απο­κλει­σμός – OptOut:  Αν δεν συμ­φω­νεί­τε πλέ­ον με την αντί­στοι­χη συλ­λο­γή δε­δο­μέ­νων, μπο­ρεί­τε να ενα­ντιω­θεί­τε απε­νερ­γο­ποιώ­ντας τη συλ­λο­γή δε­δο­μέ­νων μέ­σω των cookies, επι­σκε­πτό­με­νοι την κε­ντρι­κή σε­λί­δα του ιστο­τό­που μας και επι­λέ­γο­ντας την μη χρη­σι­μο­ποί­η­σή τους.

 

 

#WeAreIason